Nye Molde kirkelige fellesnemnd

Midsund, Molde og Nesset kirkelige fellesråd skal slås sammen fra 01.01.2020. 

Kommunene Midsund, Molde og Nesset har vedtatt å slå seg sammen fra første januar 2020. En konsekvens av dette er, siden kirkeloven sier at det skal være et kirkelig fellesråd i hver kommune, at også de kirkelige fellesrådene i Midsund, Molde og Nesset må slå seg sammen til ett kirkelig fellesråd i ny Molde kommune. Tidspunkt for sammenslåingen er den samme for kommunene, 01.01.2020.

Prosessen som må gjennomføres i de kirkelige fellesrådene er i hovedsak den samme som kommunene må gjennomføre, og det er tilnærmet de samme regler som gjelder.

Det er opprettet en fellesnemd som skal ha ansvaret for dette arbeidet gjennomføres:

Fellesnemdas medlemmer:
Eyvind  Pettersson, Molde (leder)
Svein Atle Roset, Kommunal fellesnemd (nestleder)
Daniel  Sjøvik, Midsund 
Kristi  Jenset, Midsund 
Oddlaug Kari Herje Hovdenak, Molde 
Oddbjørn  Stensvold, Nesset 
Nikolai  Finset, Nesset 
Olav  Gading, Geistlig repr

Prosjektleder:
Fellesnemda har tilsatt kirkeverge i Molde, Hans Jakob Nes, som prosjektleder for sammenslåingen. Prosjektlederressursen er i første omgang på 20% av full stilling. E-post til prosjektleder: hans.jakob.nes@molde.kommune.no 
 

 

Møteplan og saksdokumenter

Møte i fellesnemda 17.01.2018:
Saksdokument
Referat 

Møte i fellesnemda 07.03.2018:
Saksdokument
Referat
Prosjektplan versjon 1

Møte i fellesnemda 30.05.2018
Saksdokument
Referat

Møte i fellesnemda 17.10.2018
Saksdokument
Prosjektplan versjon 2

 

Tillitsvalgtforum

Det er opprettet et tillitsvalgtforum for å ivareta medbestemmelse og drøftinger med ansatte i sammenslåingsprosessen:

Tillitsvalgte: Finn Arild Fjøren (Delta), Monica Eriksson Langøy (Fagforbundet), Dirk Hauenschild (MFO), Kristin Endresplass Ervik (Diakonforbundet), Aud Marit Andreassen (KUFO)

Ansattes representanter: Magnus Moksnes Myhre (Molde), Per Steinar Orvik (Midsund), Anders Svensli (Nesset)

Prestene: Tormod Remøy

Verneombud: Kristin Endresplass Ervik

Prosten: Olav Gading

Kirkevergene: Svanaug Lervik (Midsund), Kjell Roger Gammelsæter (Nesset)