Forskjellige typer seremonier


 

Begravelse

Den norske kirkes liturgi følges i forbindelse med seremoni i kirken, knyttet til salmer, bibeltekster, minneord, osv. Mer om liturgien kan du lese på den Norske Kirkes hjemmeside: Gravferd i kirken

Ved en vanlig begravelse blir kisten fraktet ut på kirkegården etter seremonien i kirken. Der er det sang, skriftlesing, jordpåkastelse senking av kisten, og velsignelse. Sanger i en kirkelig gravferd skal normalt velges fra salmeboken. Det er vanlig at pårørende velger sanger, og ofte også musikk. Prest, organist eller begravelsesbyrå kan hjelpe med å velge sanger og musikk til begravelsen. All musikk og sang skal på forhånd godkjennes av organist og prest.

Enkelte ganger velger familien å gjennomføre en kremasjon i forkant av en begravelse. Da blir dette en såkalt urnebegravelse – en helt vanlig begravelsesseremoni med en nedsettelse av urnen ute på kirkegården rett i etterkant av seremonien inne i kirken.
 
Bisettelse

I løpet av de siste årene blir det mer og mer vanlig med bisettelse og påfølgende kremasjon. Seremoniene bisettelse og begravelse i Den Norske kirke er helt like bortsett fra at i bisettelsen blir jordpåkastelsen gjennomført inne i kirken og kisten blir brakt til bårebilen istedenfor ut til en grav på kirkegården.

Krematoriene nærmest oss er i Kristiansund og Ålesund.

I etterkant av en bisettelse vil det bli en urnenedsettelse eller askespredning.

Urnenedsettelse

De tilsatte ved gravplassen bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være til stede. Som regel er dette en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn vil også kunne bistå dersom de etterlatte ønsker det. Gravferdsbyråene kan også være tilstede der de etterlatte gjør avtale om det.

Askespredning

Askespredning er alternativet til kiste- eller urnebegravelse på gravplass.

Asken kan spres over åpent sjø eller fjell. Dette krever en særskilt godkjenning. Statsforvalteren kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken. Tillatelse kan også gis når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Det gis ikke mulighet for å få navn og dato på gravminne på gravplassen dersom askespredning blir valgt. 

Tilbake