Molde kirkelige fellesråd


Molde kirkelige fellesråd består av en representant fra hvert av menighetsrådene i kommunen, geistlig representant og en representant valgt av kommunen, tilsammen 12 personer. 

 

Fellesrådet har normalt 5-7 møter i løpet av året. Møtested går fram av sakspapirene og møtene er åpne for alle med mindre annet er bestemt med hjemmel i lov. 

Medlemmer i valgperioden 2023-2027:

Max Ingar Mørk, Bolsøy sokn. (Leder)
Annlaug Berge, Eresfjord sokn (Nestleder)
Svein Edmund Misund, Midsund sokn
Olaf Kolflåth, Molde domkirke sokn
Frank Willy Mork, Kleive sokn
Jens Ove Nakken, Røvik og Veøy sokn
Just Ove Westad, Sekken sokn
Oddbjørn Stensvold, Nesset sokn
Nikolai Finset, Eikesdal sokn
Bodil Nerland, Vistdal sokn
Grethe Lystad Johnsen, geistlig representant
Svein Atle Roset, kommunal representant

Daglig leder:Hans Jakob Nes, kirkeverge

Møter i 2024:

17 januar
Klikk her for å lese sakspapir
Klikk her for å lese møtereferat

13 mars
Klikk her for å lese sakspapirer
Klikk her for å lese fellesrådets årsrapport 2023
Klikk her får å les fellesrådets regnskap for 2023
Klikk her for å lese møtereferat

15 mai (flyttet fra 17 april)
Klikk her for å lese sakspapirer
Kllkk her for å lese møtereferat

5 juni (avlyst)
4 september
16 oktober
4 desember.

Møter i 2023:

8 februar (digitalt møte)
Klkk her for å lese sakspapir 
Klikk her for å lese møtereferat

8 mars
Klikk her for å lese sakspapirer 
Klikk her for å se fellesrådets regnskap for 2022 
Klikk her for å lese årsrapport for 2022
Klikk her for å lese møtereferat

26 april (Avlyst)

31 mai (flyttet fra 14 juni)
Klikk her for å lese sakspapirer
Kllikk her for å lese møtereferat

6 september
Klikk her for å lese sakspapirer
klikk her for å lese møtereferat

25 oktober
Klikk her for å lese sakspapir
Klikk her for å lese møtereferat

29 november
Klikk her for å lese sakspapirer
Klikk her for å lese møtereferat

Møter i 2022:

26 januar Sakspapirer Møtereferat
9 mars Sakspapirer Regnskap 2021 Årsrapport 2021 Møtereferat
20 april (avlyst)
19 mai Sakspapirer Møtereferat
22 juni Sakspapirer Møtereferat
8 september (flyttet fra 31 august) Sakspapir  Møtereferat
12 oktober Sakspapir Møtereferat
14 desember (flyttet fra 23 november) Sakspapir Møtereferat

Møter i 2021:

20 januar Sakspapir Møtereferat
24 mars Sakspapir Årsrapport 2020 Regnskap 2020 Møtereferat
9 juni (flyttet fra 2 juni) Sakspapir Møtereferat
8 september Sakspapir Møtereferat
17 november Sakspapir Møtereferat
8 desember (Avlyst)

Møter i 2020:

29 januar Sakspapir Møtereferat
18 mars (utsatt)
1 april (telefonmøte) Sakspapir Møtereferat
Vedlegg sakspapir:
Årsrapport 2019 Molde kirkelige fellesråd
Regnskap 2019 Molde kirkelige fellesråd
Årsrapport 2019 Midsund kirkelige fellesråd
Regnskap 2019 Midsund kirkelige fellesråd
Årsrapport 2019 Nesset kirkelige fellesråd
Regnskap 2019 Nesset kirkelige fellesråd

6 mai (Avlyst)
10 juni Sakspapir Møtereferat
2 september (Avlyst)
14 oktober Sakspapir Møtereferat
21 oktober (Avlyst)
25 november - Flyttet til 9 desember (Avlyst)

Nye Molde:

Fra 01.01.2020 ble fellesrådene i Midsund, Molde og Nesset slått sammen. Her finner du alt om prosessen som foregikk i 2018 - 2019

Mer om fellesrådets ansvar og oppgaver:

Molde kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene i kommunen, og har i hovedsak disse oppgavene, jf Kirkelordning for Den norske kirke §17

§ 17. Kirkelig fellesråds oppgaver.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for
a.    bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b.    anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c.    opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d.    anskaffelse og drift av kirkekontor,
e.    administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,
f.    anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av Kirkemøtet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Kirkevergen er fellesrådets daglige leder.

Tilbake