Molde kirkelige fellesråd


Molde kirkelige fellesråd består av en representant fra hvert av menighetsrådene i kommunen, geistlig representant og en representant valgt av kommunen, tilsammen 12 personer. 

 

Fellesrådet har normalt 7 møter i løpet av året. Møtested går fram av sakspapirene og møtene er åpne for alle med mindre annet er bestemt med hjemmel i lov. 

Medlemmer i valgperioden 2019-2023:
Max Ingar Mørk, Bolsøy sokn. (Leder)
Annlaug Berge, Eresfjord sokn (Nestleder)
Aslaug Jenset Sanden, Midsund sokn
Asbjørn Bua, Molde domkirke sokn
Frank Willy Mork, Kleive sokn
Jens Ove Nakken, Røvik og Veøy sokn
Johanne Stave, Sekken sokn
Oddbjørn Stensvold, Nesset sokn
Nikolai Finset, Eikesdal sokn
Anne Karin Bergset, Vistdal sokn
Olav Gading, geistlig representant
Per INge Netland, kommunal representant

Daglig leder:Hans Jakob Nes, kirkeverge

Møter i 2020:
29 januar Sakspapir Møtereferat
18 mars (utsatt)
1 april (telefonmøte) Sakspapir Møtereferat
Vedlegg sakspapir:
Årsrapport 2019 Molde kirkelige fellesråd
Regnskap 2019 Molde kirkelige fellesråd
Årsrapport 2019 Midsund kirkelige fellesråd
Regnskap 2019 Midsund kirkelige fellesråd
Årsrapport 2019 Nesset kirkelige fellesråd
Regnskap 2019 Nesset kirkelige fellesråd

6 mai (Avlyst)
10 juni Sakspapir Møtereferat
2 september (Avlyst)
14 oktober Sakspapir Møtereferat
21 oktober (Avlyst)
25 november

Mer om fellesrådets ansvar og oppgaver:

Molde kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene i kommunen.

Kirkelig fellesråd har i hovedsak disse oppgavene, jf Kirkelovens §14:
§ 14. Kirkelig fellesråds oppgaver.
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
 
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
 a) bygging, drift og vedlikehold av kirker
 b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder,
 c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
 d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
 e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
 f) …
 g) Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
 

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Kirkevergen er fellesrådets daglige leder.

Tilbake