Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Supplerende nominasjon


Nominasjonskomiteene i Bolsøy, Kleive, Røvik og Veøy og Sekken har ikke klart å stille lister med tilstrekkelig mange navn.

 

Når nominasjonskomiteen ikke klarer å stille fullstendig liste skal det åpnes for supplerende nominasjon som innebærer at stemmeberettigede i det aktuelle soknet kan foreslå kandidater. 

Du finner antall manglende kandidater i det enkelte menighetsråd her.

Regler om supplerende nominasjon reguleres av Kirkevalgreglene:

§ 8-1.Supplerende nominasjon
(1) Dersom nominasjonskomiteen ved valg av menighetsråd ikke lykkes med å fremskaffe et tilstrekkelig antall kandidater innen listefristen, kan valgstyret godkjenne en liste med færre kandidater enn angitt i § 7-2 første ledd. Dersom det i et slikt tilfelle ikke foreligger andre godkjente listeforslag enn Nominasjonskomiteens liste, skal det åpnes for supplerende nominasjon. Dette kunngjøres innen 5. mai i valgåret, med frist til kl. 12 den 5. juni. For supplerende nominasjon ved valg av menighetsråd gjelder følgende:
a.    Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.
b.    For øvrig gjelder § 7-4 tilsvarende for forslag om supplerende nominasjon.

Kirkevalgreglene i sin helhet finner du her.

Tilbake