Leie av Molde domkirke til konserter



 
 

Molde domkirke mottar mange søknader om bruk av kirken. Søknadene behandles fortløpende. Dersom vi må avslå søknader med bakgrunn i tidspunkt, vil vi forsøke å komme i dialog om evt andre tidspunkt som kan passe.

Søknad sendes på e-post til molde.domkirke@molde.kirken.no

Program/innhold skal godkjennes i forhold til egnethet for et kirkerom. 

For kommersielle aktører er veiledende leiesats 20% av brutto billettinntekt. Omsetningsoppgave skal fremlegges i etterkant av arrangementet. 

Formell arrangør (leietaker) holdes ansvarlig for at alle medarbeidere knyttet til arrangementet (herunder underleverandører av tjenester m.v.) opptrer på en måte som sømmer seg i et kirkerom, og er gjort kjent med gjeldende retningslinjer for bruk av kirkerommet

Arrangøren plikter å sørge for tilstrekkelig antall brannvakter jfr brannverndokumentasjon.

Kirketjeneren bistår med opplåsing av kirken, og gir veiledning og hjelp mht praktiske sider ved kirkerommet. Ved behov for ekstra bistand fra kirketjeners side skal dette avtales i god tid før arrangementet.

Tilbake