Regler for gravplassene


Gravplassene og forvaltningen reguleres av noen regler, fastsatt både lokalt og sentralt.

 

Kirkelig fellesråd forvalter gravplassene for alle innbyggerne i kommunen. Dette arbeidet reguleres av Gravferdsloven og Forskrift for gravferdsloven.

Det er også fastsatt lokale kirkegårdsvedtekter som regulerer lokale forhold:

NB - Nedenstående vedtekter er fra "gamle" Molde kommune før 2020 og med det utgående. Ny vedtekter er vedtatt og publiseres her når de er godtkjent. Kontokt gravplassforvaltningen for næmrere opplysniger om gjeldende lokalt regelverk.

Vedtekter for kirkegårdene i Molde

gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. Vedtatt av Molde kirkelige fellesråd 25.02.1998 - sak 98/0006, Endret 06.11.2002 – sak 040/02. Godkjent av Møre bispedømmeråd 10.12.2002, Endret 30.09.2008 – sak 020/12. Godkjent av Møre bispedømmeråd 20.10.2008.

 

§ 1 Kirkegårdstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene kommunen, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune.

 Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd et annet sokn eller i en annen kommune mot slutten av livet.

 § 2 Fredningstid og festetid
Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 20 år.

 Festetida er 10 år.

 § 3 Feste av grav
Når kistegrav tas bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

 Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Når festetida er ute kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetida er ute skal festeren varsles, Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

 Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.

 § 4 Grav og gravminne
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging av kiste. I mellomtida ordner kirkegården med et merke hvor avdødes navn settes på.

 På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. Kirkegårdsmyndighetene kan ut fra lokale forhold bestemme en annen plassering.

 § 5 Plantefelt
I forkant av gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Plantefeltet kan tilsvare gravminnets bredde og strekke seg høyst 40 cm fram i forkant av gravminnet.

 Vekster i plantefeltet skal ikke gå utover plantefeltet, og høyden må begrenses slik at den står i forhold til gravminnets størrelse.

 Eventuelle dekorgjenstander montert på gravminnet eller i plantefeltet skal plasseres slik at de ikke er til hinder for normalt vedlikehold inntil og rundt gravminnet/plantefeltet. Dekorgjenstander skal være sømmelige og av en kvalitet som tåler forholdene på kirkegården. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

 Eventuell innramming av plantefeltet skal flukte med terrenget omkring. Ved bruk av innramming med større anleggsflate enn normal kantstein (5 cm bredde), skal den legges i drenerende masse (grus), og ha en tykkelse på mellom 4 og 6 cm.

 Innramming med større anleggsflate enn 5 cm bredde (hele eller delte bedplater), kan kun monteres dersom gravminnets eier gjennom avtale med kirkegårdsmyndigheten påtar seg ansvar for eventuelle skader påført ved normal drift på kirkegården.

 § 6 Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 § 7 Stell av grav
Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller festeren, eller blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen. Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.

 § 8 Forhåndsbetalt avtale om stell av grav.

 Ved innbetaling av et bestemt beløp fra fester, eller med fullmakt fra denne, vil kirkegårdsmyndigheten kunne ta ansvar for stell av graven. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en avtale om stell av graven. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet innenfor avtaletiden.

 Forhåndsbetalt avtale om stell av grav kan maksimum opprettes for en periode tilsvarende inneværende og to påfølgende festeperioder. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkegårdsmyndigheten gi melding om dette til fester. Det er da anledning til å øke innbetalt beløp slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.

 Dersom det bekreftes skriftlig kan fester i konkrete tilfeller bestemme at det av midlene til stell av grav skal kunne dekkes utgifter til festeavgift og sikring/oppussing av gravminnet.

 Dersom graven festes videre når avtaletiden er ute fornyes avtalen automatisk dersom det er midler igjen. Ved opphør av feste eller ønske fra fester om å avslutte avtalen utbetales eventuelle restmidler til fester/avtaleansvarlig.

 Forhåndsbetalte avtaler om stell av grav forvaltes felles av kirkevergen, men det føres eget regnskap for hver avtale. Regnskapet revideres årlig. Det er av midlene satt av til stell av grav anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon.

 § 9 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

 Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.

 

Tilbake